Generel hjælp/vejledning

Indberetning om frekvenstilladelser, kaldesignaler og radioamatørprøver

 

Indberetningsløsningen kan bruges til at ansøge om følgende:

- Tilladelse til anvendelse af frekvenser

- Kaldesignal til fly

- Tilmelding til prøve for radioamatører

- Kaldesignal til radioamatør

- Ændring af frekvenstilladelsen

- Ændring af bruger- og betalerdata

- Afmeldelse af kaldesignaler og tilladelser til anvendelse af frekvenser

 

Login

Indberetningsløsningen forudsætter, at man er logget ind med digital signatur. Det er derfor kun muligt, at foretage ovenstående ansøgninger for det firma eller den offentlige virksomhed, som er knyttet til det CVR-nummer, man er logget ind med. For privat personers vedkommende er det kun muligt at foretage ansøgninger til den person, som er knyttet til det CPR-nummer, som man er logget ind med.

 

Brugerdata

Der kan foretages ændringer af eksisterende bruger- og betalerdata f.eks. i forbindelse med flytning og lignende. Husk også at opdatere betalingsoplysninger såsom EAN-nummer, hvis der sker ændringer.

 

Frekvenstilladelse

Ansøgning om ny tilladelse

Der kan søges om frekvenstilladelse til brug for en lang række konkrete tjenester som f.eks. landmobil radiotjeneste, radiokæde og FWA. Det er også muligt, at søge om frekvenstilladelse til tjeneste – og teknologi neutral anvendelse.

 

Ændring af eksisterende tilladelse

Det er muligt, at ansøge om ændringer til allerede udstedte frekvenstilladelser. Det sker ved at man vælger den tilladelse, som man ønsker at ansøge om ændringer til, ud fra listen over sine udstedte tilladelser. Man ansøger om ændringerne ved at ændre i de eksisterende oplysninger om frekvensanvendelsen.

 

Overdragelse af frekvenstilladelse

Tilladelsesindehavere, der er omfattet af lov om det centrale virksomhedsregister, skal i henhold til § 5 i bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser meddele Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur deres planer om at overdrage en tilladelse eller dele heraf. Dette skal gøres skriftligt og gerne via

e-mail.

 

Har man overdraget en frekvenstilladelse til en anden bruger skal man i henhold til § 21 i frekvensloven straks efter, at aftalen om overdragelse er indgået, underrette Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur herom. Dette gøres via indberetningsløsningen ved at gå ind på den konkrete tilladelse og ansøge om overdragelsen.

 

 

Anvendelse af kort til at angive geografisk sendeområde eller sendeposition

Det ansøgte sendeområde eller den konkrete sendeposition kan findes ved at bruge ”Vis på kort” funktionen.

 

Vælges et geografisk sendeområde, kan der vælges mellem de pre-definerede områder fra listen eller et manuelt defineret område. Derefter vælges ”Vis på kort”. Har man valgt et manuelt defineret område, kan området indtegnes ved at følge anvisningen i kortfunktionen.

 

Vælges et pre-defineret område kan det valgte område vises på kort ved at vælge ”Vis på kort”.

 

Har man valgt en konkret sendeposition kan de geografiske koordinater for den indtastede adresse findes ved at vælge ”Vis på kort”. Koordinaterne kan overføres til ansøgningen ved at følge anvisningen i kortløsningen. Findes den indtastede position ikke på kortet skal man indtaste adresse i kortløsningen og søge igen.

 

Kaldesignaler til fly

Det er muligt, at ansøge om kaldesignaler til fly. Kaldesignaler til fly følger Statens Luftfartsvæsens ”Registringsmærker”. Registreringsmærkerne er sammensat efter de internationale regler, der gælder for tildeling af danske kaldesignaler. Danske fly får derfor normalt tildelt et kaldesignal, der vil være identisk med det ”Registreringsmærke”, der er tildelt flyet af Statens Luftfartsvæsen.

 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fremsender efterfølgende et certifikat med det tildelte kaldesignal og en faktura vedrørende gebyret for udstedelse af kaldesignalet.

 

Tilmelding til prøver for radioamatører

Det er muligt at tilmelde sig prøver for radioamatører ved at vælge en konkret prøve i listen over prøvesteder. Listen indeholder kun kommende prøver, hvor der er mindst 14 dage til prøveafholdelsen.

 

Efter tilmelding vil du modtage et brev vedrørende indkaldelse til prøven og en faktura til opkrævning af gebyr for prøveafholdelsen.

 

Kaldesignal til radioamatør formål

Der kan ansøges om et konkret kaldesignal. Hvis kaldesignalet er ledigt, bliver det tildelt. Personlige kaldesignaler, som har været udstedt tidligere, tildeles ikke før det har været tilbagekaldt i mere end 25 år. Ansøges der om et kaldesignal, der har været tilbagekaldt i mere end 24 år, får man oplyst at kaldesignalet bliver ledigt inden for et år.

 

Der kan også ansøges om et vilkårligt kaldesignal. Sammensætningen af kaldesignalet bliver genereret af systemet.

 

Kaldesignaler til radioamatør formål bliver tildelt i forbindelse med, at indberetningen er indsendt. Kaldesignalet vil kunne tages i brug, når der er modtaget en kvittering for modtagelse af indberetningen om et ledigt kaldesignal.

 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fremsender efterfølgende et certifikat med det tildelte kaldesignal og en faktura vedrørende gebyret for udstedelse af kaldesignalet.

 

Afmeldelse af frekvenstilladelser og kaldesignaler

Det er muligt, at afmelde frekvenstilladelser og kaldesignaler ved at gå ind på den konkrete tilladelse eller kaldesignal og vælg ”Afmeld”.

 

Sagsbehandling

Ansøgningen/indberetningen indsendes elektronisk til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Du modtager straks efter indsendelsen en kvittering for modtagelsen hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur med dato og klokkeslæt.

Styrelsen vil påbegynde sagsbehandlingen hurtigst muligt efter ansøgningen er indsendt.

 

Der kan ikke rettes i indsendte ansøgninger.